Om de transportsector te verduurzamen en efficiënter te maken zijn zowel een cultuuromslag als financiële stimulansen noodzakelijk, zo concludeert CE Delft in een onderzoek dat het uitvoerde in opdracht van milieuorganisatie Natuur & Milieu.

Momenteel wordt meer dan de helft van de capaciteit van vrachtwagens niet benut. "Een groot deel van de vrachtwagens rijdt leeg of bijna leeg. Door de beladingsgraad te verhogen, kunnen we de gereden kilometers verminderen. Dit heeft voordelen voor zowel het milieu als de verkeersveiligheid," aldus Nienke Onnen, Programmaleider Mobiliteit.

De overheid heeft plannen om vanaf 2026 de opbrengsten uit de vrachtwagenheffing, die naar schatting € 250 miljoen per jaar bedraagt, te herinvesteren in de transportsector. Het doel hiervan is om verdere verduurzaming te stimuleren. Natuur & Milieu adviseerde daarbij de overheid om deze inkomsten vooral te gebruiken voor het bevorderen van digitalisering en cultuurverandering binnen de sector.

Tijdens het onderzoek werden verschillende maatregelen onderzocht, waaronder het hergebruik van containers en de implementatie van cross chain control centers (4C). Uit de resultaten blijkt dat er twee belangrijke obstakels zijn voor de implementatie van deze maatregelen: de huidige bedrijfscultuur en het niveau van digitalisering binnen de sector. Onnen merkt op: "Voor een besparingspotentieel van minimaal 10% via samenwerking is een cultuurverandering essentieel. Het delen van data om samenwerkingsmogelijkheden te vinden kan hierbij helpen. Maar veel bedrijven hebben nog niet de nodige data of kunnen deze niet delen."

Om deze barrières te doorbreken adviseert Natuur & Milieu de overheid om te investeren in digitalisering en het stimuleren van een cultuuromslag. "Door de randvoorwaarden te creëren voor ondernemers, kunnen zij zelf bepalen welke middelen het beste aansluiten bij hun behoeften," stelt Onnen.

Daarnaast benadrukt de milieuorganisatie het belang van financiële prikkels. Ze stellen voor om de vrachtwagenheffing te verhogen van 15 cent per km naar 30 cent per km. Onnen zegt hierover: "Een hogere heffing maakt het onaantrekkelijk om onnodige kilometers te maken. Bovendien komt dit tarief overeen met toekomstige tarieven in Duitsland, waardoor het beter aansluit bij onze buurlanden."